Holy Ghost! - I Wanna Be Your Hand

Firing up the canyons
On the dawn of New Year's Day
Never quite buried the hatchet
Or unearthed a better way
But running out the clock
Running ou...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.