Selena gomez - One and the Same

Hey, hey, hey
La, la, la, la, la
Hey, hey, hey
La, la, la, la, la

You come from here
I come from there

You rock out in your room
I rock a world prem...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.