Jeremy Fisher - Cigarette

It keeps you up
From the back of your mind
To the tip of your tongue
Reaching out lookin for mine

[Chorus:]
I'll be your cigarette
Light me up...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.