Jeremy Fisher - Lay Down (Ballad of Rigoberto Alpizar)

I can't say I feel sorry
I can't say if I am sad
Showed up for work Miami airport
Like any God-fearing man

We all like to bear witness
And beli...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.