Jeremy Fisher - American Girls

Pick my name
Call my number
Pull me under
Drag me down

Stereophonic
Hi-fi bondage
Yeah she's on it
Like the deaf explaining sound

It's the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.