S - Candy Lie

Movin' your body
All night long party
I need nobody without you
don't know why
Don't be Shy! chew chew...
I don't wannaシングルな night
絶対 朝まで眠らない
show me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.