Heather Headley - How Many Ways

I gotta' lotta' things to share with you boy
I'm checking for ya', call me baby sometime, I'll tell it to ya
I'm feelin' all this chemistry between ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.