Heather Headley - I Need Thee Every Hour/Tis So Sweet to Trust In

I need thee every hour
I need thee every hour

Most gracious Lord

No tender voice like thine

Can peace afford

I need thee
Oh, I need Thee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.