Heather Headley - Fake Your Way To The Top

Thirteen years of solid gold platters
Rising cost and cocktail chatter
Fat DJ's, stereophonic sound, oh baby
The game of hits goes 'round and aroun...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.