Rolf Zuckowski - Unterm Tannenbaum (O Tannenbaum/O du Frohliche)

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum
Wie grün sind deine Blätter
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit
Nein, auch im Winter wenn es schneit
Oh Tannenbaum, o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.