Rolf Zuckowski - Das Eine-Welt-Lied

Kennst du den Platz, wo Kinder in der Sonne spielen
Und, wenn es dunkel wird, in ihre Häuser gehn
Sich in der Nacht in ihrem Bett geborgen fühlen
U...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.