Rolf Zuckowski - Niemand Ist ein Niemand

Ich möchte eine Blume sein,
Die auch im Winter blüht,
Und grauen Tagen neue Farbe geben

Ich wär so gern ein Vogel
Der hinauf zum Himmel steigt
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.