Rolf Zuckowski - Ein Schmetterling im Tannenbaum

Es war im letzten Jahr zur Weihnachtszeit
Wir machten unser Zimmer für das Fest bereit
Da stand der Tannenbaum noch frisch und grün
Und unsre Augen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.