Rolf Zuckowski - Frche Weihnacht (Macht Euch Bereit)

Macht euch bereit
Macht euch bereit
Jetzt kommt die Zeit
Auf die ihr euch freut
Bald schon ist Weihnacht
Fröhliche Weihnacht
Macht euch bereit
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.