Rolf Zuckowski - Du Bist Du

Du bist du, wirst nie ein andrer sein
Dies ist deine Zeit, dies ist dein Leben
Was dir wichtig ist, entscheidest du allein
Es kann dich, wie jeden ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.