Rolf Zuckowski - Ein Lied wird geboren

Ich weiß, ich bin oft in Gedanken
Und man wird aus mir nicht klug
Mein Kopf ist voller Melodien
Wie ein buntes Liederbuch

Alles was ich weiß ist...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.