Rosanna Rocci - Felicitdt

È tenersi per mano andare lontano, la felicità
E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità
È restare vicini come bambini, la felicit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.