Michael W. Smith - What Child Is This? (Greensleeves)

Son of God, purest light, Lord on high is here tonight
Stamping through, this sacred sky suddenly our eyes behold
Heaven's perfect plan unfold, son of...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.