Michael W. Smith - Healing Rain/Let It Rain

Healing rain is coming down
It's coming nearer to this old town
Rich and poor, weak and strong
It's bringing mercy, it won't be long

Healing rai...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.