John Denver - Poems, Prayers and Promises/All of My Memories (Reprise)

I've been lately thinking
About my life's time
All the things I've done
And how it's been
And I can't help believing
In my own mind
I know I'm g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.