John Denver - Carolina in My Mind

In my mind I'm gone to Carolina
Can't you see the sunshine?
Can't you just feel the moonshine?
Ain't it just like a friend of mine
To hit me from ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.