Jeremy Fisher - Jolene

The sun so high and lonely burst into flame
I was her one and only, she was my same

[Chorus]
Don't cry for me Jolene
Wipe your tears away
Been ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.