Jeremy Fisher - Scar That Never Heals

She's my polyrhythm
Carryin' my heart like the beat
So fast I can't keep up
My prayers sing the melody

She runs guns everyone wants guns
She ru...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.