Pharoahe Monch - Hold On

You're beautiful you know that?
Uh huh
Do you know that?
Yes
You do?
Um hmm
You know when those kids tease you?
Uh huh
Don't you ever worry ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.