Justin Timberlake - Loose Ends

Dear mom, Alana's in her second trimester
Stressed out 'cause I'm gone, she acting all extra
We're happy 'cause she knows it's a girl
But we doubtf...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.