Junior M.A.F.I.A. - Young G's

Uh, check it out, uh
I steps in where the Mo's and the hoes at bay-bee!
Fuck all that pretty shit
Takin' it back to the gutter for you motherfucker...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.