Eminem - Cry Now

Niggas didn't kill me
Now a niggas gon' get
Peel my cap back
I'm never at home
I'm somewhere
With my shaft restin' on a ho's tongue
Sippin' Don ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.