Field Mob - Sorry Baby

Smell like new money

C'mon
Shawn Jay's in the house tonight,
Shawn Jay's in the house tonight Fleetwood!
Chevy P's in the house tonight,
Che...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.