Field Mob - Baby Bend Over

Wait a minute motherfucker

[Intro - Polow Da Don]
I got all this money in my hand and I'm lookin at you girl
(So what you gon do) Who? Me? I'm Po...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.