Unkle - Safe in Mind (Please Take This Gun from Out My Face)

Don't you go to turn around
Under the moon and stars
Can you find where hides the love
Breathing down your neck

Someone's found a way
Someone's found...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.