Unkle - Nowhere to Run/Bandits

Hey man
What happened to the fun
Stuck in the snow
Blinded by the sun

There's nowhere to hide
There's nowhere to run
My love is pure
Second t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.