Kevon Edmonds - No Love (I'm Not Used To)

Tears on your pillow
Pain in my heart
How could we be broken, broken apart
Let's not be over, let's make it right
Don't take me through this
Ano...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.