Kevon Edmonds - Love Will Be Waiting at Home

I can't explain it
Kinda get this feeln' like wow yeah baby
Been tryin' to say it
But I just don't quite know how um
Oh but now
I'm hangin' ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.