Babyface - I Care About You [Live/Unplugged]

Sometimes I feel so alone baby girl
I call your heart but there's no one at home
Taking a toll on my pride
I'm reaching out but there's no one inside...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.