Snoop Dogg - It Blows My Mind

You should smokes wit me

"The chronics blowin" [Repeat: x 4]

blowin chronic to me is like a tradition to me
I gotz the pid-amps so sit down and...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.