Snoop Dogg - Smoke

Man, I gotta stop smoking this shit
Cause that shit gon straight

[Snoop]
I can't stop, and I won't stop, ha ha ha ha
Damn, yeah, staright blueberries...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.