Manuel Carrasco - Ya No Es lo Mismo

Ya no es lo mismo
No quedan ganas
Pero luego de los suspiros
Oscuro y nada
Ya no hay canciones de madrugadas
Ni tan siquiera un comentario n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.