Steve Winwood - Phoenix Rising

See you on the avenue
And I know you're gonna be
Hearing secret harmonies, yeah, yeah
It's a very fine line, a trembling leaf
'Tween the heaven he...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.