Ben Vereen - Judas' Death

JUDAS

My God! I saw him.
He looked three-quarters dead!
And he was so bad I had to turn my head.
You beat him so hard that he was bent and lame,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.