Ben Vereen - Bewitched, Bothered and Bewildered

After one whole quart of brandy
Like a daisy, I'm awake
With no Bromo-Seltzer handy
I don't even shake

Men are not a new sensation
I've done pr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.