The Jacka - Hey Girl

Hey girl, what's ya name

Hey girl, what's ya name
(Girl)
Hey boy, what's ya name

It's the jack
Yeah I'm a dope dealer
On top of that I'm a l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.