Mozzy - M.I.P. Jacka

You ran your mouth so much that they ain't fuck with you, nigga
'Bout to knock you off, they had enough of you, nigga
So I stepped up, I was tough f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.