Fabio Concato - Quando Arriverà

Quando arriverà
Io le aprirò il mio cuore per entrare
E lo fa sempre senza far rumore
Arriva un po' così quando le pare
Quando arriverà non è m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.