Fabrizio Bosso - Rosalina

Rosalina, Rosalina
Tutto il giorno in bicicletta
Fino a sera, sera
Chissà i polpacci, poveretta
Fino a sera, sera
Chissà che piedi gonfi avr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.