Tino Rossi - La Grande Cité

LA GRANDE CITÉ


1.
Je suis né dans la cité
Qui enfante les usines,
Là ou les hommes turbinent
Toute un' vie sans s'arrêter,
Avec leurs haut's cheminé...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.