Tino Rossi - Moi J'M'en Fous

Entendez-vous ce va et vient ici bas ?
La vie est un'foire où chacun se débat
Où tous les gens cour'nt sans trève
A la recherch'd'un peu d'rêve
Pour o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.