Michael W. Smith - Somebody (Set the Children Free)

I know there's a prayer flowing from
The longing for the healing to come
Someday no more dark, aching nights
Someday I will open your eyes
The lig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.