Michael W. Smith - All You're Missin' Is a Heartache

It's over the line, a shadow of doubt
From outside looking at the "In Crowd"
(Tempting voices are calling you)
They look mighty fine, a sight to be...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.