Fabio Concato - La Nave

Devi partire così presto
Macomer certo è così lontana
Scrivimi se potrai tornare
Qualche giorno per Natale
Tu non scordarti di mangiare
Sei ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.