Field Mob - Cheatin' on We

Tasha: I'm home!
Boy: Hey Mama!
T: Hi, where's Smoke at?
Boy: He, uh, he had went with this dude named Coach, but he left you a letter
T: A letter?
Bo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.